Algemene voorwaarden - HNDLR - product research tool
 
 

ALGEMENE VOORWAARDEN HNDLR V.O.F.Deze Algemene Voorwaarden (de voorwaarden ) zijn van toepassing op ieder gebruik van de Website www.hndlr.nl (de Website ) en de Chrome extensie (de Applicatie). De Voorwaarden zijn daarnaast van toepassing op alle diensten die door HNDLR worden aangeboden. De Applicatie wordt aangeboden in de vorm van een Google Chrome extensie. HNDLR verzamelt gegevens van bol.com en verwerkt en herinterpreteert deze. De gegevens zullen te allen tijde handmatig te verkrijgen zijn en HNDLR biedt deze gegevens in de Chrome extensie aan ten behoeve van zakelijke verkopers op bol.com. Hiermee versterkt HNDLR de positie van de zakelijke verkopers. Alle informatie die HNDLR verzamelt en presenteert is gebaseerd op vrij beschikbare informatie op bol.com. HNDLR respecteert de grenzen en kaders die zijn gesteld door bol.com. HNDLR wordt aangeboden in een abonnementsvorm (de Dienst) aan en afgenomen door particulieren en/of bedrijven (de gebruiker).

Artikel 1 - Algemeen
1. In deze algemene voorwaarden wordt onder ‘HNDLR’ verstaan ‘HNDLR V.O.F.’ ingeschreven bij de KvK onder nummer 74079298.
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedereen die de Website bezoekt, de Applicatie gebruikt of op andere rechtsbetrekkingen van HNDLR.
3. Per overeenkomst kan uitdrukkelijk worden afgeweken van de voorwaarden. Eventuele afwijking moet schriftelijk door HNDLR worden geaccepteerd.
4. Op verzoek worden de voorwaarden kosteloos toegezonden. Ze zijn ook beschikbaar op www.hndlr.nl/voorwaarden.
5. Het is HNDLR te allen tijde toegestaan deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Indien er sprake is van een wijziging wordt dit schriftelijk of per e-mail bekendgemaakt. De nieuwe voorwaarden treden per genoemde datum doch minimaal na 14 dagen in werking.
6. Indien door gebruiker niet akkoord wordt gegaan met de gewijzigde voorwaarden, bestaat het recht om de overeenkomst op te zeggen. Opzegging dient te geschieden vóór de dag dat de nieuwe voorwaarden in werking treden. HNDLR is niet gehouden tot het vergoeden van enige kosten of schade en abonnementsgelden zullen pro rato worden teruggestort.
7. Als een deel van voorwaarden nietig of vernietigbaar is, verandert dit niets aan de geldigheid van de rest van de voorwaarden. Het nietige of vernietigde deel wordt vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk de inhoud van de nietige bepaling volgt.

Artikel 2 - Gebruiksregels van de Applicatie

1. Gebruiker mag de Applicatie niet op een wijze gebruiken die de Nederlandse of andere toepasselijke wet- of regelgeving schendt.
2. Door gebruiker mag geen account worden aangemaakt onder de naam van een ander of op welke wijze dan ook zich worden voorgedaan als iemand anders.
3. Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Applicatie en de Website.

Artikel 3 - Beschikbaarheid van de Applicatie
1. HNDLR doet al hetgeen mogelijk om de Applicatie zo goed mogelijk te laten functioneren. Doch wordt geen garantie geboden dat de Applicatie te allen tijden optimaal beschikbaar is.
2. Betalingen mogen door gebruiker niet worden opgeschort met een beroep op ondeugdelijkheid van de Applicatie of de Website.
3. HNDLR zal eventuele programmeer- of designfouten herstellen. Indien HNDLR oordeelt dat er sprake is van foute die dermate grote hinder veroorzaken, zal zij beoordelen of een prijsreductie op zijn plaats is.
4. HNDLR behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de Applicatie en/of Website. Ingrijpende wijzigingen zullen zo veel mogelijk vooraf worden vermeld. Indien nieuwe functionaliteiten worden toegevoegd die door nieuwe gebruikers tegen betaling worden afgenomen, valt dit niet automatisch onder de bestaande overeenkomsten. 5. HNDLR is niet aansprakelijk voor schade geleden door verkeerde informatie op de Applicatie.

Artikel 4 - Gebruikersaccount
1. Voor het aanmaken van een account is de minimale leeftijd van 16 jaar vereist.
2. Door HNDLR wordt aan gebruiker een (niet-exclusief) gebruiksrecht voor de Website en Applicatie verstrekt. Het is strikt verboden dit recht over te dragen of ter beschikking van een derde te stellen.
3. Bij het afsluiten van een abonnement wordt een overeenkomst aangegaan voor ten minste één maand. Dit wordt telkens stilzwijgend verlengd totdat opzegging door een der partijen geschiedt. Hierbij wordt een machtiging afgegeven voor een maandelijkse incasso via E- curring.
4. Het abonnement is maandelijks kosteloos op te zeggen. Opzeggen is mogelijk door een e- mail te sturen naar [email protected]. Het opzeggen van het abonnement geschiedt uiterlijk op de laatste dag van de factuurdatum van de lopende maand.
5. Het abonnement is niet tussentijds op te zeggen. Reeds betaalde bedragen kunnen niet worden teruggevorderd.
6. Gebruiker verstrekt haar juiste gegevens en dient bij wijzigingen van deze gegevens dit zo spoedig mogelijk aan HNDLR te vermelden.
7. Gebruiker schermt zijn inloggegevens af voor anderen en houdt zijn wachtwoord strikt geheim. Door HNDLR mag er vanuit worden gegaan dat alles wat er gebeurt op of met het account van gebruiker, door haar gedaan wordt of onder diens toezicht gebeurt.
8. Indien gebruiker vermoedt dat er misbruik wordt gemaakt van diens account, neemt zij zo spoedig mogelijk contact op met HNDLR.
9. Eenieder is zelf verantwoordelijk voor de keuze of wordt geregistreerd als bedrijf of als particulier. Nadelige situaties door middel van een foutieve keuze zijn altijd voor rekening van de gebruiker.
10. Gebruiker gedraagt zich op een dermate gepaste wijze die mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker. Eventuele aanwijzingen van HNDLR betreffende het gebruik van de diensten worden door gebruiker opgevolgd.

Artikel 5 - Prijzen en betaling
1. Het abonnement wordt voor een vast bedrag per maand aangeboden. Dit bedrag is exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen, tenzij expliciet vermeld.
2. De abonnementsgelden worden maandelijks automatisch afgeschreven. De afschrijving zal plaatsvinden op de eerste dag van aanschaf en elke volgende maand op dezelfde datum.
3. Indien door gebruiker in gebreke is door niet op tijd te betalen, is het HNDLR toegestaan de dienst op te schorten. HNDLR is in dergelijk geval niet gehouden tot het vergoeden van enige kosten of andere opgelopen schade.
4. Gebruiker is bij een te late betaling wettelijke rente verschuldigd over het openstaande bedrag. HNDLR zal een ingebrekestelling sturen en betaling vorderen. Blijft betaling door gebruiker uit, dan zal HNDLR de vordering uit handen geven en is gebruiker gehouden tot volledige vergoeding van de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.
5. Door HNDLR mag een gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling worden gevorderd om zekerheid te verkrijgen.
6. Indien problemen met de betaling zich voordoen of gebruiker vragen en/of opmerkingen over de betaling heeft, dient zij zo spoedig mogelijk contact op te nemen met HNDLR. Door HNDLR zullen eventuele problemen op gepaste wijze worden opgelost.
7. HNDLR behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijs aan te passen door middel van een schriftelijke melding (e-mail) aan gebruiker. Dit wordt uiterlijk één maand van tevoren kenbaar gemaakt.
8. Indien gebruiker niet instemt met de prijsaanpassing mag zij overgaan tot opzegging van de overeenkomst. Opzegging dient te geschieden uiterlijk de laatste werkdag van de lopende maand. Eventueel betaalde abonnementsgelden worden pro rato gerestitueerd.
9. Bij opzegging door een der partijen zal de verplichting tot het voldoen van openstaande betalingen niet vervallen.
10. Wanneer een gebruiker een pakket wilt downgraden, gaat het nieuwe abonnement met de daar bijbehorende functionaliteiten in per de eerst volgende datum van afschrijving met eveneens de bijbehorende abonnementsgelden.
11. Wanneer een gebruiker er voor kiest om zijn pakket te upgraden, gaan de nieuwe functionaliteiten per direct in. De bijkomende kosten worden op de eerst volgende datum van afschrijving belast en worden naar rato berekent.
13. Op het moment dat een gebruiker aan heeft gegeven van pakket te willen wisselen, doet de gebruiker afstand van de mogelijkheid om het pakket op te zeggen tot aan de nieuwe datum van afschrijving. Eveneens kan er niet twee keer gewisseld worden voordat de nieuwe datum van afschrijving is ingetreden. 14. Op het moment dat een gebruiker een abonnement start, zijn de eerste 5 dagen gratis in gebruik. De gebruiker heeft het recht om binnen deze periode af te zien van de dienst.

Artikel 6 - Uitsluiting
1. Indien HNDLR van mening is dat gebruiker de wet of onderhavige algemene voorwaarden overtreedt, kan gebruiker (deels) worden uitgesloten van de Dienst. Tevens kan gebruiker worden uitgesloten van de Dienst als niet op tijd of helemaal niet wordt betaald.
2. Uitsluiting van de Dienst geschiedt onder andere door: • Het account van gebruiker te verwijderen; • onderdelen van de Dienst voor gebruiker te blokkeren.
3. Indien na het verstrijken van één maand na factuurdatum gebruiker, na het versturen van een herinnering, nog niet heeft betaald, is HNDLR gerechtigd gebruiker van de dienst uit te sluiten.
4. Eveneens is HNDLR bevoegd zonder nadere ingebrekestelling schriftelijk of per e-mail de overeenkomst te ontbinden indien de wederpartij onder curatele of bewind is gesteld of wanneer zij surseance van betaling aanvraagt en/of dit hem (voorlopig) wordt verleend. Daarnaast kan door HNDLR worden ontbonden indien de wederpartij in staat van faillissement verkeerd of haar faillissement heeft aangevraagd.

Artikel 7 - Geheimhouding
HNDLR verplicht zich alle vertrouwelijke informatie van gebruiker geheim te houden. Onder 'vertrouwelijke informatie' wordt verstaan alle informatie waarvan gebruiker heeft aangegeven dat deze vertrouwelijk is of waarvan het uit de aard van de informatie voortvloeit. Persoonsgegevens zoals bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming geeft HNDLR alleen vrij als daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Artikel 8 - Overige bepalingen
1. HNDLR V.O.F. werkt onder geen enkel beding samen met bol.com op welk gebied dan ook. HDNLR dient gezien te worden als een zelfstandig bedrijf.
2. HNDLR adviseert de gebruiker om te allen tijde voorzichtig om te gaan met het gebruik van het programma en de grenzen die bol.com heeft gesteld aan haar website te respecteren. Door HNDLR wordt dit in de Applicatie vermeld.
3. Gebruiker dient bij aanvang van de overeenkomst de Applicatie en/of Website grondig te inspecteren en eventuele gebreken bij HNDLR te melden. Laat gebruiker dit na, vervalt ieder recht op reclame en/of garantie.

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
HNDLR is niet aansprakelijk voor: 1. Directe of indirecte schade die wordt geleden door het gebruiken van de Website of de Applicatie, ongeacht of de schadeclaim gebaseerd is op een garantieregeling, overeenkomst of welk ander wettelijk principe dan ook;
2. Directe of indirecte schade die wordt geleden door (verkeerde) informatie op de Website of Applicatie, ongeacht of die informatie afkomstig is van HNDLR of van derde partijen;
3. Het overschrijden van opgegeven termijnen. Deze zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn;
4. Schade die voortkomt uit fouten van derden of voortvloeit uit het niet beschikbaar zijn van de applicatie, om redenen die buiten onze macht liggen;
5. Gebreken aan de Applicatie of Website die het gevolg zijn van handelingen van de gebruiker of andere internetgebruikers;
6. Enige andere overmacht situatie waardoor HNDLR haar verplichtingen niet kan nakomen. Zij is dan gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten. Indien deze situatie meer dan twee maanden voortduurt, verkrijgt Gebruiker het recht om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder dat HNDLR is gehouden tot het vergoeden van enige geleden schade.
Indien aansprakelijkheid op HNDLR rust, zal deze beperkt zijn tot de hoogte van de verschuldigde vergoeding van gebruiker voor een periode van 4 maanden.

Artikel 10 - Privacy Policy
Alle door HNDLR verzamelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Een uitgebreide Privacyverklaring is te vinden op de website www.hndlr.nl/privacy Door gebruiker wordt bij het aangaan van de overeenkomst ingestemd met het verwerken van zijn gegevens.

Artikel 11 - Vrijwaring
Door de Applicatie te gebruiken, vrijwaart gebruiker HNDLR van aanspraken, vorderingen en (schade)vergoedingen aan derden. Deze aansprakelijkheidsbeperking sluit niet de aansprakelijkheid van HNDLR uit in het geval van kwade opzet of bewuste roekeloosheid.

Artikel 12 - Intellectueel eigendom
1. Door gebruiker wordt aan HNDLR een licentie verstrekt om alles wat zij uploadt onbeperkt te gebruiken. Deze licentie is: • niet-exclusief; • kosten- en rechtenvrij; • overdraagbaar; • wereldwijd.
2. HNDLR verstrekt gebruiker een niet-overdraagbaar en niet-exclusief gebruiksrecht met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten voor zover nodig voor het gebruik van de Applicatie en/of Website.
3. Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de Applicatie, de Website en overige diensten en/of handelingen die HNDLR aanbiedt, verstrekt of vervaardigt, komen aan HDNLR toe.
4. Het is verboden voor gebruiker om de Applicatie, Website en/of andere diensten van HNDLR te verveelvoudigen, te wijzigen, te vertalen of te reconstrueren.

Artikel 13 - Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen gesloten met HNDLR is Nederlands recht van toepassing. Tenzij de wet anders voorschrijft is rechtbank Gelderland bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen.